ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Madda
MADDA Tutup, tagamyny bilip ýa-da yslap bilýän her bir zadyňyz maddadan emele gelýär. Görüp bilýän her zadyňyz, şol sanda eşikler, suw, iýmit, ösümlikler we haýwanlar maddadan ybarat. ...
Ýeliň dogulýan ýerinde - Badhyzda
Badhyz — Türkmenistanda ýerleşýän ýedi goraghananyň biri — Merkezi Aziýanyň iň günortasynda ýerleşýän goraghanadyr. Bary-ýogy 90 müň gektar meýdana eýe, göräýmäge ki ...
Websahypanyň içki gurluşy
 Websahypanyň içki gurluşy Bu ugur örän çylşyrymlydyr. Bu ýerde biz diňe käbir umumy düşünjeleri salgy bermeli bolýarys. Her zady doly beýan etjek bolsak, siz hem ýadarsyňyz, b ...
KIM BILMEŞEK
Adamda näçe hromosom bar?
43
44
46
48
KINO DÜNÝÄSI
The Usual Suspects - Adaty şübheliler (1995)
Bir ýük maşyny Nýu-Ýorkda ogurlanansoň, bäş jenaýatçy sülçiň öňüne getirilýär. Olar günäsiz bolany üçin, polisiýadan ar almagy ýüregine düwýärler. Operasiýanyň barşyna ady rowaýata öwrülen jenaýatçy Kaýzer Söze täsir edip başlaýar. Şübhelenilýänleriň her biri bir wagtlar Sözä ýamanlyk edip ýetişipdir. Hasaplaşygyň netijesinde 27 adam ýogalýar, ýöne esasy sorag henizem jogapsyz: Kaýzer Söze kim?
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ