ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Köpetdagyň gürrüň berýän hekaýaty
Ýylyň islendik möwsüminde Köpetdag syýahatçylary we alpinistleri, başdangeçirmeleriň ýiti duýgylaryň gözlegine çykanlary, aýratyn täsir almak isleýänleri hem-de salkyn şemal we dag ...
Ylgaýjynyň keýpi
Döwrümizde senagat ösdügiçe, şäherlerde ýaşaýyş gürleşýär we adamyň tebigatdan berlen hereket ukyplary belli bir çäkleriň içine girmeli bolýar. Işe ýöräp gitmegiň deregine, ý ...
KIM BILMEŞEK
Beýik Mogollar imperiýasy esaslandyryldy
1230-njy ýylda
1526-njy ýylda
1185-nji ýylda
Beýle imperiýa ýok
KINO DÜNÝÄSI
Сказка о волшебном бисере - Jadyly hünji hakda erteki (1988)
Türkmen halk ertekileriniň esasynda. Ýaş çopan Myrat we gözel gyz Aýgül biri-birini halaýarlar.  Ýöne olaryň bagty uzaga çekmeýär. Zalym döw gyzy ogurlaýar we ony beýleki gözelleriň ýanynda gabap saklaýar. Döwüň şeýtmeginiň aýratyn bir sebäbi bar. Myrat öz dostlary hem-em Aýgülüň jigisi Aman bilen, ony halas etmek üçin ýola düşýärler. Ýöne olara örän uly kynçylyklar garaşýar.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ