ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Alymlara uýsaň açylar gözüň...
Ýaramaz kişiler seni halamaýan bolsa, diýmek gowy adamsyň. * * * Aristotelden – Aleksandr Makedonlynyň daýysyndan sorapdyrlar: –       &nb ...
«Göni gelen keýigiň iki gözünden başga aýby ýok»
Göçme manysynda köplenç adamlar arasyndaky gatnaşyklar babatda ulanylýan bu aýtgynyň asylky manysy barada awçy Akmämmet aga şeýle gürrüň bererdi: — Kä ýylyň gyşy gaty agyr gel ...
KIM BILMEŞEK
Möçberi 15-2000 beýde çenli aralykda bolup, häzirki döwre çenli ulanylyp gelinýän goşgulardyr. Ýokardaky goşgy ýazylyş usulyna näme diýilýär?
gazal
kasyda
drama
mesnewi
KINO DÜNÝÄSI
The Shawshank Redemption - Şowşänkden halas bolmak (1994)
Ýaş we üstünlikli bankir Endi Dufresneniň durmuşy öz aýalyny we onuň oýnaşyny öldürmek bilen aýyplanyp, iş kesilende düýpgöter üýtgeýär. Endi tussaghanada Red atly täze bir dost tapynýar. Dostlugyň netijesinde olar tussaghanada täze telekeçilige baş goşýarlar. Olaryň işiniň netijesi gowulyga eltermi?
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ