ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Kerim Gurbannepesow
 Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi Kerim Gurbannepesow 1929-njy ýylda Gökdepe etrabynyň Ýylgynly obasynda eneden dogulýar. Obadaky ýedi ýylly ...
Aýdylmadyk sözler
Seniň ýok wagtyňda seni taryplap, Gijeler ýatmadym, goşgular goşdum. Sen maňa mydama bolsaňam ýakyn, Seniň ýanyňdakam sen maňa daşdyň. Zöhre ýyldyzy dek alysdyň menden, Mawy göz ...
KIM BILMEŞEK
M.Sitynyñ hüjümjisi Emmanuel Adebaýor haýsy dowletiñ raýaty?
Gana
Togo
Nigeriýa
Kamerun
KINO DÜNÝÄSI
Meet the Robinsons - Tanyş boluň Robinsonlar (2007)
Lýuis tehnologik enjamlara gyzyklanýan örän akylly oglanjykdyr. Ýetimlikde önüp ösen Lýuis hemme ünsüni tehnologiýa berýän ýaly görünse-de, aslynda maşgalasyny tapmak umydyny hiç haçan ýitirmedi.

Günlerde bir gün Wilbur Robinson atly nätanyş ony geljek zamanlara alyp gidýär we ol ýerde Robinsonlaryň maşgalasy bilen tanyşdyrýar. Bu geň maşgala bilen tanyşmak, hem-ä onuň maşgala baradaky arzuwlaryny durmuşa geçirýär hem-de tehniki täzelikler barada has köp zat bilmegine ýardam berýär. Ýöne ol ýer diňe gowy adamlardan doly däl.
 
Steve Anderson tarapyndan goýlan bu film William Joýsuň A Day with Wilbur Robinson (Wilbur Robinson bilen bir gün) atly kitabyna esaslanýar.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ