ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Bagtly bolmak hakda
Amerikan psihologlary bagtly bolmaklygyň takyk ýedi usulyny salgy berýärler. 1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň. Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüň ...
Gabrowodan şorta sözler
 ULY WADA –        Kaka, sen maňa düýşümde kiçijik bir şokolad alyp berdiň. –        Maňa g ...
KIM BILMEŞEK
Düyä salynyan demir dishli nogta?
nal
owsar
çish
salma
KINO DÜNÝÄSI
The Girl with the Dragon Tattoo (Män som hatar kvinnor) - Aždarha tatuly gyz (2009)
Kyrk ýyl öň, Wanger neberesiniň eýeçilik edýän we ýaşaýan adasynda bolup geçen maşgala üýşmeleňinde Harriet Wanger ýitýär. Onuň bedeni hiç haçan tapylmaýar. Emma daýysy onuň ýitirim bolmagyna öz garyndaşlarynyň biri günäkärdir diýip hasaplaýar. Baý daýy şol wakalary derňemek üçin, abraýy peselen Mikael Blomkwist atly žurnalisti hakyna tutýar. Oňa bolsa Lizbet Salander atly edenli kompýuterçi gyz kömek edýär. Harrietiň gözlegi elhenç adam öldürmeleriň bolup geçendigini görkezýär. Derňewçi žurnalist we haker gyz maşgalanyň taryhyndaky garaňky sahypalara aralaşmaly bolýarlar. Wangerleň neberesi bu derňewçilerden hoşal däl. Bu bolsa Blomkwist we Salanderiň öz janlaryny aýamak üçin çäre görmegini talap edýär.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ