ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Gyşa witamin ätiýaçlyklary
Witamin ýetmezçiliginde, gan azlykda, özüňi ysgynsyz duýan ýagdaýyňda süýji   bolgar burçy kömek edýär. Pomidor sogynda konserwirlenen burç öz düzüminde peýdaly aýratynlyklary ...
Köpetdagyň gürrüň berýän hekaýaty
Ýylyň islendik möwsüminde Köpetdag syýahatçylary we alpinistleri, başdangeçirmeleriň ýiti duýgylaryň gözlegine çykanlary, aýratyn täsir almak isleýänleri hem-de salkyn şemal we dag ...
KIM BILMEŞEK
«Cogito, ergo sum». Latynçadan terjime edilende "Pikirlenýärin, diýmek men bardyryn." diýen manyny berýär. Bu pikir maglumatyň adam tarapyndan bilnip biljekdigini görkezýän pikirleniş usulydyr. Eger bu meniň pikirlenýändigime ynandyrjak bolýan örän güýçli şeýtanyň sapalagy bolaýanda-da, bu meniň şeýtana görünýändigimi aňladýar. Diýmek men bardyryn. Şu sözler kime degişli?
Eflatun
Fridrih Niçe
Fýodr Dostoýewski
Rene Dekart
KINO DÜNÝÄSI
The Girl with the Dragon Tattoo (Män som hatar kvinnor) - Aždarha tatuly gyz (2009)
Kyrk ýyl öň, Wanger neberesiniň eýeçilik edýän we ýaşaýan adasynda bolup geçen maşgala üýşmeleňinde Harriet Wanger ýitýär. Onuň bedeni hiç haçan tapylmaýar. Emma daýysy onuň ýitirim bolmagyna öz garyndaşlarynyň biri günäkärdir diýip hasaplaýar. Baý daýy şol wakalary derňemek üçin, abraýy peselen Mikael Blomkwist atly žurnalisti hakyna tutýar. Oňa bolsa Lizbet Salander atly edenli kompýuterçi gyz kömek edýär. Harrietiň gözlegi elhenç adam öldürmeleriň bolup geçendigini görkezýär. Derňewçi žurnalist we haker gyz maşgalanyň taryhyndaky garaňky sahypalara aralaşmaly bolýarlar. Wangerleň neberesi bu derňewçilerden hoşal däl. Bu bolsa Blomkwist we Salanderiň öz janlaryny aýamak üçin çäre görmegini talap edýär.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ